BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Sritys

Konkursai

Galiojantis
Iki pateikimo liko:
2 d. 14 val. 55 min.
Socialinė apsauga

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursas.

Organizuojamas nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursas. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę 2020–2023 metų programos 4-ą tikslą – „Siekti socialinės atskirties mažinimo“, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių paslaugas romų bendruomenės moterims/mergaitėms projektų atrankos konkursą. 

2023-03-03 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Socialiai atsakingo verslo projektų finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius, siekdamas aktyvinti socialiai pažeidžiamų asmenų (toliau – paslaugų gavėjų grupės) dalyvavimą darbo santykiuose, skelbia Socialiai atsakingo verslo projektų finansavimo konkursą. 

Konkurse kviečiamos dalyvauti Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, yra įregistravusi nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso paslaugų teikimu.

2023-01-31 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sveikata ir sveikatingumas

Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2023 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2023 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

2022-12-30 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sveikata ir sveikatingumas

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius kviečia teikti paraiškas Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių finansavimo konkursui.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių konkursui paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys visuomenės sveikatos stiprinimo, saugos, psichikos sveikatos, asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros ar kitose sveikatinimo srityse (išskyrus įmones, įstaigas ir organizacijas, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė arba savivaldybė). Sveikatinimo sritis turi būti numatyta organizacijos įstatuose (nuostatuose) ir vykdoma ne trumpiau kaip vienus metus nuo paraiškos teikimo termino paskutinės dienos.

Priemonių rėmimo tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti ligų profilaktiką, prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, gerinti socialinę ir fizinę aplinką, atkreipiant dėmesį į sveikatai įtaką darančius veiksnius, gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę.

2022-12-19 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Kino edukacinių programų finansavimo konkursas

Konkurso tikslai – puoselėti Vilniaus miesto kino edukacijos ir kino kultūros sklaidos veiklas ir skatinti kino kultūros ir kino kūrėjų kūrybinę raišką.

Konkurse gali dalyvauti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, neatsižvelgiant į jų teisinę formą, kurių buveinė yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje ir kurie užsiima ar verčiasi kino srities veikla.

Konkurse negali dalyvauti kino srities organizacijos, gaunančios nuolatinį valstybės ar Vilniaus miesto savivaldybės finansavimą savo veiklai vykdyti.

2023-01-09 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Bendruomenės

Vilniaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2022 m. gruodžio mėn. 21 d. iki 2023 m. sausio 19 d. imtinai skelbia Nevyriausybinių organizacijų bendruomeninių veiklų rėmimo projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros srityse, skatinti bendruomeninių veiklų plėtrą Savivaldybėje, siekiant į vietos bendruomenių poreikių tenkinimą kuo plačiau įtraukti nevyriausybines organizacijas.

2022-12-21 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Nemokamo maitinimo paslaugų teikimo nepasiturintiems asmenims projektų konkursas

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių nemokamo maitinimo paslaugas nepasiturintiems asmenims, projektų finansavimo konkursą. Konkursas vykdomas vadovaujantis "Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais". 

Projektų įgyvendinimo laikotarpis: 2023 m. sausio 1 d. – 2023 m. gruodžio 31 d. Projektų finansavimas gali būti skiriamas 3 metams Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų V skyriuje nustatyta tvarka.

 

2022-12-21 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2023 m. projektams

Informuojame, kad dėl Valdžios vartų sistemos nesklandumų konkurso paraiškų teikimo terminas atidedamas iki 2022 m. gruodžio 5 d. 12 val.

Konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus ne pelno siekiančių organizacijų veiklą, siekiant skatinti ir stiprinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus. Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti kultūros ir meno inovacijas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, socialinės atskirties mažinimą. Konkursu siekiama skatinti prasmingo turinio projektus, stiprinti kultūros organizacijų gebėjimą teikti konkurencingas paraiškas ir sąžiningai konkuruoti tarp kitų kultūros organizacijų, stiprinti Vilniaus miesto gyventojų susidomėjimą kultūra.

2022-11-07 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Socialinė apsauga

Integralios pagalbos teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje projekto partnerių atrankos konkursas

Partnerių  atrankos tikslas – atrinkti partnerius, įgyvendinsiančius 2021–2027 metų Europos Sąjungos investicijų programos lėšomis finansuojamą projektą (toliau – Projektas) ir teiksiančius integralią pagalbą Vilniaus miesto savivaldybėje. Projekto pareiškėja – Europos socialinio fondo agentūra. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2022–2029 metai. Projekto vertė ir paslaugų teikimo įkainiai bus nustatyti Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

Partnerių atrankoje gali dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybėje veikiantys viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, teikiantys integralią pagalbą ir turintys ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Vilniaus miesto savivaldybėje patirtį.

2022-11-10 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Muziejų edukacinių programų finansavimo konkursas

Konkurso tikslai:

1. saugoti ir puoselėti Vilniaus miesto kultūros tapatumą bei jį aktualinti, ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų savimonę;

2. susieti kultūros paveldo vertybių kaupimą, saugojimą, tyrimus, restauravimą ir konservavimą su visuomenės kultūros poreikių tenkinimu ir kultūros paslaugų bei informacijos visuomenei teikimu;

3. skatinti muziejų atvirumą ir didesnę integraciją į Vilniaus miesto gyvenimą;

4. skatinti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, inovatyvių, interaktyvių, kūrybiškų ir įtraukių edukacinių programų vykdymą ir plėtrą.

2023-01-09 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Konkursas Vilniaus miesto kultūros organizacijos statusui gauti

Konkurso tikslai:
1. stiprinti Vilniaus mieste veikiančias profesionaliojo meno įstaigas ir skatinti jų konkurencingumą;
2. skatinti aukšto meistriškumo kūrybą ir jos integraciją į nacionalinę ir tarptautinę kultūrinę erdvę;
3. aktyvinti kultūros organizacijų komunikaciją garsinant Vilniaus vardą;
4. užtikrinti profesionaliojo meno kūrinių prieinamumą visoms visuomenės grupėms;
5. įtraukti jaunuosius kūrėjus bendrai veiklai, sudaryti jiems sąlygas pristatyti visuomenei savo kūrybą.

2022-10-03 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Sportas

Sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atranka

Vilniaus miesto savivaldybės administracija nuo 2022 m. lapkričio mėn. 21  d. iki  gruodžio mėn. 16 d. imtinai kviečia dalyvauti Vilniaus miesto savivaldybės 2023 metų biudžeto lėšomis remiamų sporto projektų, skirtų fizinio aktyvumo veikloms, skatinančioms fizinio aktyvumo plėtrą, sporto inventoriui ir įrangai įsigyti bei sporto renginiams organizuoti, atrankoje.

Konkurso tikslas −  atrinkti ir finansuoti sporto projektus, kurie skatina Vilniaus miesto visuomenę aktyviai sportuoti, didina naujų sporto dalyvių įsitraukimą į sveiką gyvenseną, ugdo ir šviečia miesto bendruomenę sporto ir sveikos gyvensenos temomis, skatina bendruomeniškumą tarp skirtingų socialinių visuomenės segmentų, sporto klubų, ugdymo įstaigų, taip pat inicijuoja moksleivių fizinį aktyvumą ir prisideda prie socialinę atskirtį patiriančių bei neįgaliųjų asmenų įsitraukimo į aktyvų socialinį gyvenimą.

2022-11-21 Sužinok daugiau
Pasibaigęs
Kultūra

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2022 m. III ir IV ketvirčių projektams

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso tikslas – finansuoti kultūros sektoriaus organizacijų veiklą, siekiant skatinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus. Konkurso uždaviniai – skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros projektams, stiprinti Vilniaus atminties kultūros puoselėjimą, etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą, kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų, skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, kultūros ir meno inovacijas, socialinės atskirties mažinimą.

2022-05-10 Sužinok daugiau