BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos 2024 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškų konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2024-01-22 iki 2024-02-22
Atsakingas padalinys:
Sveikatos apsaugos skyrius
Paslaugos vykdytojas
Justina Juknevičienė, tel. (85) 2112330, el. p. justina.jukneviciene@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2024-02-22

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius priima paraiškas 2024 metų savižudybių prevencijos įgyvendinimo priemonių veikloms, finansuojamoms Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos lėšomis.

Veiklų tikslas – sukurti tvarią tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą, kuri užtikrintų kokybiškų paslaugų teikimą Savivaldybės gyventojams savižudybių ir jų prevencijos supratimui gerinti, ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei nusižudžiusiųjų artimiesiems, siekiant mažinti savižudybių rodiklį Vilniaus mieste.

Kviečiame teikti savižudybių prevencijos 2024 metų įgyvendinimo priemonių veiklų paraiškas pagal nurodytas prioritetines kryptis:

1. Vilniaus miesto savivaldybės savižudybių rizikos valdymo algoritmo atnaujinimas (2017-05-10 patvirtinto algoritmo peržiūra, numatytų veiksmų tikslingumo veiksmingumo įvertinimas, koregavimas bei suderinimas atsižvelgiant į valstybės politiką (LR SAM 2018-07-26 įsakymas Nr. V-859) galimi pareiškėjai: mokslo institucijos);

2. Visuomenės psichikos sveikatos  raštingumo (savižudybės reiškinio ir jo priežasčių supratimo, savižudybės ženklų atpažinimo, tinkamo reagavimo į savižudybės krizėje esančius asmenis, nukreipimo pagalbos ir pan.) didinimas savižudybių prevencijos tema pasitelkiant meninės raiškos priemones (galimi pareiškėjai: kultūros, meno ir (ar) komunikacijos srityse dirbančios įstaigos ar nevyriausybinės organizacijos); 

3. Pagalbos teikimas nusižudžiusių artimiesiems Vilniaus mieste (galimi pareiškėjai: nevyriausybinės organizacijos, įdarbinusios ar sudariusios sutartis su medicinos ar kitos srities psichologu (-ais), baigusiu (-iais) Vilniaus universiteto akredituotus 8 akad. val. mokymus „Psichologinė pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems“ ir turinčiu (-ius) šių mokymų baigimą patvirtinantį (-ius) pažymėjimą (-us); 

4. Tęstinių grupinių supervizijų organizavimas švietimo pagalbos, socialinių ar sveikatos priežiūros paslaugų teikėjams, dirbantiems su savižudybės krizę patiriančiais asmenimis ar nusižudžiusių artimaisiais (galimi pareiškėjai: mokslo institucijos, nevyriausybinės organizacijos ar fiziniai asmenys, veikiantys jungtinės veiklos sutarties pagrindu, turintys ne mažesnę nei 1 metų supervizijų vedimo patirtį savižudybės prevencijos ir intervencijos srityje);

5. Savižudybių prevencijos srityje dirbančių specialistų kompetencijų stiprinimas, rengiant kvalifikacijos kėlimo renginius (konferencijas, dirbtuves, paskaitas ir pan.) savižudybių prevencijos temomis (galimi pareiškėjai: mokslo institucijos, nevyriausybinės organizacijos. Dalyvių skaičius ne mažiau 300).

Veiklų paraiškas gali teikti viešieji juridiniai asmenys, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.34 straipsnio 2 dalyje, kurių buveinė yra įregistruota Vilniaus miesto savivaldybėje ir (arba), kurie pagrindinę veiklą vykdo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, išskyrus biudžetines įstaigas. 

 ­­____________________________________________________________________________

­­­­­­­­­­­­

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA:

Viena organizacija gali teikti ne daugiau kaip 2 paraiškas, kiekvieną iš jų, atitinkančią skirtingą prioritetinę kryptį. 

Prieš teikiant paraišką prašome susipažinti su Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo nuostatais.

 Paraiškų vertinimas ir atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 22 d.  įsakymu Nr. 30-119/24 „Dėl Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Elektroninę paraišką ir papildomus dokumentus turi teisę teikti organizacijos vadovas (prisijungęs per organizacijos bankinius prisijungimus arba per kitas elektronines atpažinties priemones) arba jo įgaliotas asmuo.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Paraiškų vertinimas ir atranka vykdoma vadovaujantis Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 22 d.  įsakymu Nr. 30-119/24 „Dėl Vilniaus miesto savižudybių prevencijos 2020–2024 metų strategijos įgyvendinimo priemonių veiklų parinkimo, administravimo ir finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/588b52f0b8f811eea5a28c81c82193a8 

SVARBU !

Dėl galimų Elektroninių valdžios vartų techninių nesklandumų arba nesklandaus interneto veikimo, prašome nelaikyti neišsaugotos paraiškos lango atidaryto ilgiau nei 1 valandą.

Taip pat rekomenduojame pildant ataskaitą kartas nuo karto spausti  "Išsaugoti kaip juodraštį".