BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

NVO, TEIKIANČIŲ SAVIVALDYBĖS LYGMENS NESPECIALIZUOTAS PACIENTŲ PAVĖŽĖJIMO PASLAUGAS ASMENIMS GULIMOJE PADĖTYJE, PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO KONKURSAS

Būsena
Galiojantis
Paraiškų teikimo terminas
2024-05-30 iki 2024-06-30
Atsakingas padalinys:
Socialinės gerovės skyrius
Paslaugos vykdytojas
Socialinės gerovės skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Irina Fišer, tel.: +370 677 49623, el. p.: Irina.Fiser@vilnius.lt
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2024-06-30
Iki pateikimo liko:
11 d. 13 val. 44 min.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1196 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 10 d. nutarimo Nr. 333 redakcija) patvirtintu Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, Transporto paslaugos turės būti teikiamos kai vykstama į Asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) gauti planinei pagalbai priskiriamų hemodializės paslaugų ir grįžtama iš jų į gyvenamąją vietą (įskaitant pacientus, gydomus stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikiančiose ASPĮ).

Planuojama, kad Transporto paslaugos bus teikiamos preliminariai 10 asmenims per mėnesį: vieno asmens nuo 1 iki 4 kartų per savaitę nuvežimas į ir iš ASPĮ.

Transporto paslaugos teikiamos pagal ASPĮ sudarytą hemodializės paslaugų grafiką, asmenys hemodializei gali būti vežami nedarbo valandomis ir dienomis, per visas Valstybines šventines dienas.

 

Transporto paslaugos apibūdinimas

  1. Transporto paslaugos užsakymų administravimas ir koordinavimas;
  2. Transporto  paslauga teikiama (pagal individualius asmens poreikius) kartu su asistentu arba lydinčiu asmeniu, kuris prižiūri asmenį transporto priemonėje kelionės metu.
  3.  Asmens užnešimas/nunešimas (užkėlimas/nukėlimas laiptais) nuo jo buvimo vietos (lovos) iki transporto priemonės/iš jos ir iki/iš ASPĮ patalpų durų.
  4. Asmens vežimas iki ASPĮ ir atgal.

 

Transporto paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis „Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu“, „Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklėmis“ ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmenų vežimą gulimoje padėtyje.

 

Reikalavimas Transporto paslaugų teikėjui

  1. Transporto paslaugų teikėjas turi turėti  M1AFSC automobilius pritaikytus vežti asmenis gulimoje padėtyje;
  2. Kiekvienoje transporto priemonėje turi būti įrengtas taksometras arba kitas lygiavertis įrenginys, fiksuojantis nuvažiuotų kilometrų skaičių;
  3. Teikėjas turi turėti pakankamai sutarties Transporto paslaugų teikimui būtinų specialistų, kurie atitiktų šiuos reikalavimus:

- vadovą (koordinatorių), turintį ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir turintį ne trumpesnę kaip 6 mėnesių praktinio darbo patirtį per pastaruosius 5 metus, asmenų su negalia ir (ar) sunkia negalia transporto paslaugų organizavimo srityje;

- asistuojantį darbuotoją, turintį ne trumpesnę kaip 6 mėnesių per pastaruosius 5 metus, praktinio darbo patirtį gulinčių asmenų lydėjimo ir (ar) nešimo srityje

- vairuotoją, turintį ne trumpesnę kaip 6 mėnesių per pastaruosius 5 metus, praktinio darbo patirtį gulinčių asmenų vežimo, lydėjimo ir nešimo srityje.

 

Konkurso būdu atrinktiems paslaugų teikėjams už suteiktas Transporto paslaugas bus apmokama pagal asmens pavėžėjimo, asistavimo ir užkėlimo/nukėlimo laiptais įkainius, į kuriuos įskaičiuojama ir paslaugų gavėjo mokama dalis. Transporto paslaugų gavėjas už suteiktas paslaugas moka 25%  Bazinės socialinės išmokos (BSI) didžio mėnesio mokestį. Tais atvejais, kai paslaugos suteiktos ne daugiau kaip 3 kartus per mėnesį, mokestis neimamas.

 

Projekto vykdymo pradžia – nuo sutarties pasirašymo, pabaiga – gruodžio 31 d.

Projekto finansavimas gali būti pratęsiamas kitiems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų gruodžio 31 d. ir ne daugiau nei du kartus.

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 30-54/24 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės gerovės skyriaus nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų atrankos ir finansavimo Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 333  „Dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės 2022 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 1196 „Dėl pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas Pacientų pavėžėjimo paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

3.Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklės

Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, yra įregistravusi nevyriausybinės organizacijos žymą Juridinių asmenų registre ir yra registruotos Savivaldybės teritorijoje. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Remiami projektai skirti tik Savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti.

Paraišką su priedais turi teisę teikti NVO vadovas arba jo įgaliotas asmuo. Jeigu paraišką teikia NVO vadovo įgaliotas asmuo, prie paraiškos turi būti pridėtas įgaliojimas.

NVO kartu su paraiška privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.  NVO įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopiją, kurioje būtų matoma informacija apie NVO atitiktį Konkurso nuostatų 3 punktui;

2.  NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos pažymą, kad nėra aplinkybių, nurodytų Konkurso nuostatų 6 punkte;

3.  dokumento, pagrindžiančio teisę naudotis patalpomis, kuriose būtų vykdomos veiklos, kopiją (nereikalaujama pateikti nurodyto dokumento kopijos, jei veiklų vykdymui užtikrinti patalpos nėra reikalingos);

4.  NVO vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kurioje:

4.1. nurodomas turimas ir (arba) galimas pasitelkti nuomos, panaudos ar kitais pagrindais (taip pat pateikiami transporto priemonių nuosavybės dokumentai, nuomos sutartys, preliminarios sutartys ar kitokie naudojimosi transporto priemonėmis galimybes patvirtinantys dokumentai), transporto priemonių, pritaikytų vežti asmenis gulimoje padėtyje, kiekis ir kategorija ir (arba) klasė (taip pat pateikiamos transporto priemonių registracijos liudijimo kopijos);

4.2. pagrindžiama kaip su turimu ir (arba) galimu pasitelkti, nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, transporto priemonių kiekiu tiekėjas tinkamai teiks Transporto paslaugas;

4.3. aprašomas transporto priemonėje įrengtas taksometras arba kitas lygiavertis įrenginys, fiksuojantis nuvažiuotų kilometrų skaičių.

 

 

Pildyti paraišką