BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Kultūros rėmimo programų projektų konkursas 2024 m. projektams

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2023-11-20 iki 2023-12-20
Numatomas finansavimas vienam projektui
7 000-25 000 Eur priklausomai nuo programos
Atsakingas padalinys:
Kultūros skyrius
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2023-12-20

Kultūros rėmimo programų projektų konkurso (toliau – konkursas) tikslas – skatinti ir stiprinti Vilniaus miestui reikšmingus kultūros ir meno projektus, bei taip prisidėti prie Vilniaus miesto savivaldybės kultūros politikos strateginių tikslų (visiems vilniečiams prieinamesnė įvairi aukštos vertės kultūra; Vilnius yra plačiau žinomas ir vertinamas meno ir kultūros vartotojų bei kūrėjų iš užsienio; efektyviau puoselėjamas daugiakultūris Vilniaus tapatumas; kylanti kultūros sektoriaus teikiamų paslaugų kokybė) įgyvendinimo.

Konkurso uždaviniai:

1. skirti tikslinį finansavimą naujiems ir tęstiniams kultūros ir (ar) meno projektams;

2. stiprinti kultūros ir meno inovacijas, šiuolaikinės, intelektualiosios kultūrinės aplinkos kūrimą;

3. skatinti kultūrinius mainus tarp Vilniaus ir užsienio miestų,

4. prisidėti prie Vilniaus atminties kultūros puoselėjimo;

5. skatinti etninės kultūros ir mėgėjų meno iniciatyvas, tautinių bendrijų veiklą;

6. skatinti naujai sukurtų kultūros vertybių sklaidą ir prieinamumą platesnei visuomenei, socialinės atskirties mažinimą;

7. skatinti prasmingo turinio projektus ir stiprinti kultūros organizacijų gebėjimą teikti konkurencingas paraiškas ir sąžiningai konkuruoti tarp kitų kultūros organizacijų;

8. stiprinti Savivaldybės gyventojų susidomėjimą kultūra.

DĖMESIO! Konkursas skelbiamas vieną kartą metuose. Kiekvienas pareiškėjas gali pateikti ne daugiau kaip 3 paraiškas, iš kurių visos 3 paraiškos gali būti teikiamos į tą pačią programą. Projektai negali būti skaidomi dalimis.

Maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, yra 7 000 Eur, bet ne daugiau kaip 80 procentų visos projekto vertės. Kultūros ir meno festivalių organizavimo programoje maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, priklauso nuo projekto finansavimo pasirinkimo, į kokį finansavimą pretenduoja festivalis: 1) iki 7 000 Eur; 2) nuo 7 001 iki 15 000 Eur; 3) nuo 15 001 iki 25 000 Eur, bet ne daugiau kaip 80 procentų visos projekto vertės. Finansavimo pasirinkimą savo paraiškose nurodo paraiškas teikiančios organizacijos.

Konkurse turi teisę dalyvauti ne pelno siekiantys juridiniai asmenys, registruoti Savivaldybėje, vykdantys kultūrinę veiklą (toliau – organizacija), išskyrus biudžetines įstaigas ir kitas įstaigas, kurios yra išlaikomos arba dotuojamos iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto. Pelno siekiantys juridiniai asmenys (mažosios bendrijos, akcinės bendrovės, uždarosios  akcinės bendrovės ir kt. juridiniai asmenys), registruoti Savivaldybėje, negali dalyvauti konkurse.

Prieš teikiant paraiškas prašome susipažinti su Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatais ir ypač su šių nuostatų 9 priedu (vertinimo kriterijais)!

Video paraiškų pateikimo instrukcija (2022 m. instrukcija; paraiškos pateikimo principas ir tvarka aktualūs ir 2023-2024 m.)

Kilus klausimų prašome kreiptis į konkurso koordinatorius:

1. Daiva Meilutė-Šeršniova, el. p. daiva.meilute-sersniova@vilnius.lt, tel. +370 687 82 663 (kultūros ir meno festivalių organizavimo programa, literatūros ir leidybos programa, pradedančiųjų kūrėjų programa, Vilniaus naktinės kultūros programa);

2. Patricija Radzevič, el. p. patricija.radzevic@vilnius.lt, tel. +370 606 53 305 (tautinių bendrijų programa, scenos menų programa, muzikos programa, etninės kultūros ir mėgėjų meno programa);

3. Simona Deveikytė, el. p. Simona.Deveikyte@vilnius.lt, tel. +370 667 23 889 (kultūros edukacijos programa, kultūros ir kūrybinių industrijų programa, kino programa, vizualiųjų menų programa, kultūros sklaidos užsienyje programa).

2023 m. gruodžio 6 d. 14 val. įvyko vieša konsultacija dėl paraiškų teikimo Kultūros rėmimo programų projektų konkursui. Konsultacijos įrašas.

Pastaba. Pildant paraiškas prašome nurodyti tikslius juridinių asmenų pavadinimus ir kodus. Pateikti paraiškas galima 2 būdais: prisijungus per elektroninius valdžios vartus ir pasirinkus fizinio asmens paskyrą arba juridinio asmens paskyrą. Pažymime, kad pildant paraišką per fizinio asmens paskyrą būtina pateikti pasirašytą juridinio asmens įgaliojimą teikti paraišką fiziniam asmeniui:

Reglamentuojantys teisės aktai:

1. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-20 d. įsakymu Nr. 30-2655/23 "Dėl Kultūros rėmimo programų projektų konkurso nuostatų tvirtinimo"(nuostatų apačioje rasite nuostatų priedus - paraiškų formų pavyzdžius ir kitus priedus);

2. Kultūros rėmimo programų projektų konkurso paraiškų vertinimo kriterijai (nuostatų 9 priedas);

3. Universalaus dizaino principų taikymo informacija ir metodinė medžiaga.

Vizualieji menai – programa, apimanti dailę, tapybą, piešimą, skulptūrą, vaizdą, fotografiją, grafiką, dizainą, meno kūrinių produkavimą ir prodiusavimą, parodų, plenerų, pristatymų, ekspozicijų organizavimą ir kt.

Scenos menai – programa, skirta teatrui, šokiui, operai, muzikiniam teatrui, cirkui ir kt.

Muzika – programa, skirta naujų kūrinių sukūrimui, koncertinių renginių organizavimui, muzikos albumų leidybai ir kt.

Kinas – programa, skirta kino kultūros sklaidos projektams, kino srities renginių organizavimui, kino edukacijos veiklų vykdymui ir kt.

Literatūra ir leidyba – programa, apimanti literatūrinių renginių organizavimą, naujų kūrinių sukūrimą, literatūrinių kūrinių leidybą (lėšos spaudos darbams skiriamos tik pirmą kartą leidžiamiems kūriniams), Vilniaus miesto kaip UNESCO literatūros miesto garsinimą, literatūrinio raštingumo plėtrą ir kt.

Kultūros ir kūrybinės industrijos – veiklos, kuriose menas ir kultūra kuria pridėtinę vertę, kūrybiškumu ir intelektiniu kapitalu grindžiamos tarpsektorinės ekonominės veiklos, kuriančios materialius produktus ir nematerialias intelektines arba menines paslaugas, pasižyminčias kūrybine, kultūrine ir ekonomine verte.

Etninė kultūra ir mėgėjų menas – veiklos, užtikrinančios liaudies kultūros tradicijų tęstinumą, puoselėjimą ir sklaidą, mėgėjų meno (kolektyvų) iniciatyvos ir renginiai, sudarantys sąlygas meninei raiškai, gyventojų įsitraukimui, prisidedantys prie Lietuvos dainų švenčių tradicijos tęstinumo ir kt.

Tautinės bendrijos – programa, skirta tautinių bendrijų kultūros puoselėjimui, tautinių bendrijų kultūrą pristatančių renginių organizavimui ir kt.

Kultūros edukacija – programa, skirta kultūros ir meno populiarinimui plačiajai visuomenei, edukacinių veiklų vykdymui, įtraukiant į kultūros lauką retai jame dalyvaujančias gyventojų grupes.

Pradedančiųjų kūrėjų programa skirta kultūros ir (ar) meno veiklos palaikymui, skatinant jaunųjų kūrėjų įsitraukimą pažįstant ir visuomenei pristatant Vilniaus miesto praeities, dabarties ir ateities kultūrinius bei meno reiškinius, asmenybes, svarbias vietas. Projektuose galima pasitelkti norimas meninės raiškos priemones ir būdus. Paraiškoje privaloma nurodyti informaciją apie pradedančiuosius kūrėjus, kurie dalyvauja projekte (bet kurios studijų srities ir krypties pirmosios ar antrosios studijų pakopos universitetinį išsilavinimą ar aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turintys arba jo siekiantys kultūros ir meno kūrėjai iki 29 metų (įskaitytinai) amžiaus (fiziniai asmenys)).

Kultūros ir meno festivalių organizavimas - programa, skirta skirtingų kultūros ir meno sričių festivaliams organizuoti. Projektai, kurių įgyvendinimo metu vienoje ar keliose vietose vyksta kelios veiklos (trukmė priklauso nuo festivalio pobūdžio). 

Kultūros ir meno festivalių organizavimo programoje maksimali suma, prašoma iš Savivaldybės vienam projektui, priklauso nuo projekto finansavimo pasirinkimo, į kokį finansavimą pretenduoja festivalis: 1) iki 7 000 Eur; 2) nuo 7 001 iki 15 000 Eur; 3) nuo 15 001 iki 25 000 Eur, bet ne daugiau kaip 80 procentų visos projekto vertės. Finansavimo pasirinkimą savo paraiškose nurodo paraiškas teikiančios organizacijos.

Kultūros sklaida užsienyje – programa, skirta Vilniaus miesto vardo garsinimui užsienyje, kūrybinės veiklos ir kūrėjų pristatymams užsienio šalyse (projektai, bienalės, renginiai, iniciatyvos, gastrolės, kūrinių pristatymas, dalyvavimas tarptautiniuose festivaliuose, mugėse ir kt.). Išlaidos tiesiogiai susijusios su organizacijos arba kūrėjų kūrybinės veiklos pristatymu užsienyje.

Vilniaus naktinės kultūros programa skirta skatinti ir plėsti kultūrines veiklas nakties metu (22.00 – 7.00 val.), didinant miesto socialinę ir kultūrinę vertę, gerinant miesto įvaizdį bei patrauklumą, skatinant naujovių taikymą naktinės kultūros srityje, užtikrinant įvairių meno rūšių vyksmą miesto naktiniame gyvenime.