BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

Darbo su jaunimu gatvėje projektų konkursas

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2023-12-20 iki 2024-01-20
Numatomas finansavimas vienam projektui
mažiausia suma, skiriama projektui, – 15 000 Eur. didžiausia suma, skiriama projektui, – 40 000 Eur.
Atsakingas padalinys:
Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius
Paslaugos vykdytojas
Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Daugerdė el. paštas: evelina.daugerde@vilnius.lt; tel. +370 60817128;
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2024-01-20

Įgyvendindama konkursui teikiamus projektus, organizacija turi vykdyti šias veiklas:

- jaunų žmonių, leidžiančių laiką gatvėje, socialinės atskirties mažinimas ir jų galimybių visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime didinimas;

- nusikaltimų, narkotinių medžiagų, alkoholio vartojimo ir kitų rizikos veiksnių prevencija;

- veiklų organizavimas vykdytojams – planavimo, savo darbo pagrindimo, atvejų analizės, refleksijos, supervizijos ir įsivertinimo veikla;

- tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo veikla.

 

Organizacijos veikla turi būti skirta Savivaldybės jaunimui ir turi būti vykdoma Savivaldybės teritorijoje.

 

Organizacijos, pretenduojančios gauti finansavimą, privalo atitikti šiuos minimalius reikalavimus:

- organizacijos buveinė turi būti Savivaldybės teritorijoje; 

- organizacija yra juridinis asmuo, kurios vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, įtvirtintų pareiškėjo steigimo dokumentuose (nuostatuose, įstatuose ir pan.);

- organizacija turi būti registruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ne mažiau kaip prieš 1 metus;

- organizacija turi turėti daugiau kaip vienų metų darbo su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu patirties ir bendradarbiauti su partneriais;

- organizacija turi turėti daugiau kaip vienų metų darbo su jaunimu gatvėje patirties; 

- organizacija turi turėti darbuotojų, vykdančių darbą su jaunimu gatvėje, komandą (-as), kurioje (-iose) turi dirbti ne mažiau nei 2 darbuotojai, dirbantys ne mažiau kaip po pusę etato, skirto darbui su jaunimu gatvėje vykdyti.

 

Konkurso uždaviniai:

- užmegzti santykius su sunkumais patiriančiu jaunimu, leidžiančiu laiką gatvėje;

- didinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, motyvaciją keistis ir kurti tvirtus, pagarbius, abipusiu pasitikėjimu grįstus santykius tarp jaunimo ir darbuotojo, vykdančio darbą su jaunimu gatvėje;

- padėti jaunimui, leidžiančiam laiką gatvėje, atkurti arba užmegzti ryšius su socialine aplinka, įgalinti jį naudotis įvairiomis savivaldybės teritorijoje jaunam žmogui teikiamomis paslaugomis;

- stiprinti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, asmeninius ir tarpasmeninius, bendravimo gebėjimus jo aplinkoje;

- siekti kryptingos veiklos stiprinant bendruomenės narių tarpusavio bendradarbiavimą sprendžiant su jaunimu susijusias problemas;

- suteikti informaciją, organizuoti ir įgyvendinti veiklas, padedančias didinti jaunimo sąmoningumą nusikalstamo elgesio, tabako, alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų vartojimo klausimais;

- tarpininkauti tarp jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, ir valstybės bei Savivaldybės institucijų, įstaigų ir (ar) organizacijų, atstovauti jaunimo, leidžiančio laiką gatvėje, interesams, sprendžiant klausimus, kurie susiję su jo gyvenimo kokybės gerinimu.

 

 

Darbo su jaunimu gatvėje projektų konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius. Konsultuojantis asmuo – Evelina Daugerdė, tel. +37060817128, el. p. evelina.daugerde@vilnius.lt

 

Paraiškų teikimo sistemos naudojimo instrukcija:

Paraiškų pateikimo instrukcija (video)

Paraiškų pateikimo instrukcija (PPTX)

Reglamentuojantys teisės aktai:

DARBO SU JAUNIMU GATVĖJE PROJEKTŲ KONKURSO ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO 2024–2025 METAIS NUOSTATAI

 

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti informacijos ir šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, bei nuorodas į dokumentus ir informaciją internete:

-   jungtinės veiklos sutarties kopiją (taikoma tik paraiškoms, kurias teikia kelios organizacijos, veikiančios pagal jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį);

išsamų projekto vykdytojų, dirbančių su jaunimu gatvėje, darbo su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu darbo patirties, kvalifikacijos, išsilavinimo, pareigų aprašymą ir dokumentus, pagrindžiančius atitiktį Nuostatų 13.5 ir 13.6. papunkčių reikalavimams;

-  darbo su jaunimu gatvėje patirties aprašymą laisva forma;

-  dokumentus, pagrindžiančius ne mažesnę nei vienų metų organizacijos darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu;

bendradarbiavimą su partneriais (jeigu tokių yra) pagrindžiančius dokumentus.