BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024 METAIS KONKURSAS

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2023-12-20 iki 2024-01-20
Numatomas finansavimas vienam projektui
iki 12 000 vienam projektui (atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektai); iki 6000 vienam projektui (atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektai)
Atsakingas padalinys:
Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius
Paslaugos vykdytojas
Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Daugerdė el. paštas: evelina.daugerde@vilnius.lt; tel. +370 60817128;
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2024-01-20

Konkurso tikslas – finansuoti atvirųjų jaunimo centrų veiklos projektus ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektus, kuriuos įgyvendinant vykdomas atvirasis darbas su jaunimu, siekiama sudaryti galimybes užsiimti prasminga veikla ir saugiai leisti laisvalaikį saviraiškos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms bei palengvinti jų integraciją į gyvenamąją aplinką.

Teritorijos, kurių organizacijų veiklai remti numatoma skirti finansavimą – Vilniaus miestas.

Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines šių dokumentų kopijas:

 • užpildytą ir pasirašytą Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto  Jaunimo reikalų departamento direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. 2V-237 (1.4) „Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, formą; 
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu; 
 • teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens; 
 • pareiškėjo struktūrinio padalinio dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto ir pan. (taikoma pareiškėjams, kurie turi padalinį (-ius), vykdantį (-ius) atvirąjį darbą su jaunimu); 
 • jei pareiškėjas veikia kaip įstaigos padalinys, įstaigos struktūrą patvirtinančių dokumentų; 
 • dokumentų, pagrindžiančių projekto vykdytojų turimą socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.);
 • dokumentų, įrodančių pareiškėjo teisę naudotis patalpomis, kuriose bus vykdomos veiklos.

Projekto vykdymo laikotarpis - einamieji metai.

 

 

Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius. Konsultuojantis asmuo – Evelina Daugerdė, tel. +37060817128, el. p. Evelina.Daugerdė@vilnius.lt

 

Paraiškų teikimo sistemos naudojimo instrukcija:

Paraiškų pateikimo instrukcija (video)

Paraiškų pateikimo instrukcija (PPTX)

Reglamentuojantys teisės aktai:

ATVIRŲJŲ JAUNIMO CENTRŲ IR ATVIRŲJŲ JAUNIMO ERDVIŲ VEIKLOS PROJEKTŲ ORGANIZAVIMO IR FINANSAVIMO 2024–2025 METAIS KONKURSO NUOSTATAI, PATVIRTINTI 2023 M. SPALIO 25 D. TARYBOS SPRENDIMU NR. 1-262

Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris priklauso Nuostatų 4.11 papunktyje nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei ir kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, yra įtvirtintas pareiškėjo steigimo dokumentuose (nuostatuose, įstatuose ir pan.);
 • pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
 •  pareiškėjas, projekto vykdytojas teisės aktų nustatytais terminais yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį (-ius), veiklos ataskaitą ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;
 • pareiškėjo projektui prašoma skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 6 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti savivaldybės biudžeto lėšų sumą;
 • projekto vykdytojas (-ai), kuriam (-iems) numatytas (-i) atlyginimas (-ai) iš projektui įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų, turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.).

 

Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, kuria jis būtų skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo, taip pat darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
 • sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

 

 

Finansavimą gavę pareiškėjai, projekto vykdytojai, pateikę paraiškas į A priemonę, iki 2024 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

 • esminius kiekybinius: į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias savivaldoje;
 •  kiekybinius:

- į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 200 jaunų žmonių – unikalių atvirojo jaunimo centro lankytojų (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

-projekto metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 40 asmenų (jaunimu, jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais);

 • kokybinius:

-užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais, suplanuotos remiantis jaunimo padėties tyrimais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus;

-sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

-  sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

- sudaryti sąlygas į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

Konkursui projektus teikiantys pareiškėjai privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris priklauso Nuostatų 4.11 papunktyje nurodytų juridinių asmenų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupei ir kurio vienas iš veiklos tikslų – atlikti darbą su jaunimu, yra įtvirtintas pareiškėjo steigimo dokumentuose (nuostatuose, įstatuose ir pan.);
 • pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
 •  pareiškėjas, projekto vykdytojas teisės aktų nustatytais terminais yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinį (-ius), veiklos ataskaitą ir savo interneto svetainėje (jeigu ją turi) viešai skelbia informaciją apie įgyvendinamus ar įgyvendintus projektus;
 • pareiškėjo projektui prašoma skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 6 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti savivaldybės biudžeto lėšų sumą;
 • projekto vykdytojas (-ai), kuriam (-iems) numatytas (-i) atlyginimas (-ai) iš projektui įgyvendinti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų, turi būti įgijęs socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo, edukologo, psichologo išsilavinimą arba jaunimo darbuotojo sertifikatą (galiojantį nuo 2020 m.).

 

Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, kuria jis būtų skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo, taip pat darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
 • sudaryti galimybes į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.

 

Finansavimą gavę pareiškėjai, projekto vykdytojai, pateikę paraiškas  į B priemonę, iki 2024 m. gruodžio 31 d. turi pasiekti šiuos rodiklius:

 • esminius kiekybinius: į veiklų įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 partnerius – jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančias organizacijas, veikiančias savivaldoje;
 •  kiekybinius:

-į projekto veiklas įtraukti ne mažiau kaip 140 jaunų žmonių – unikalius jaunus žmones – unikalius atvirosios jaunimo erdvės lankytojus (skaičiuojami veiklose nesikartojantys lankytojai);

-projekto metu individualiai dirbti su ne mažiau kaip 30 asmenų (jaunimu, jaunų žmonių tėvais, artimaisiais giminaičiais);

 • kokybinius:

-užtikrinti, kad planuojamos įgyvendinti veiklos yra pagrįstos jaunimo poreikiais, suplanuotos remiantis jaunimo padėties tyrimais, jaunų žmonių pasiūlytomis įgyvendinti veiklomis ir yra orientuotos į jaunų žmonių interesus;

-sudaryti sąlygas, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas dalyvauti jo poreikius atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumo ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius;

-sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į visuomeninę veiklą, įgyti socialinius įgūdžius ugdančios veiklos vykdymo ir organizavimo patirties;

-sudaryti sąlygas į projekto veiklas įsitraukti socialinę atskirtį patiriantiems, mažiau galimybių turintiems ir (ar) Ukrainos pilietybę turintiems jauniems žmonėms ir skatinti jų socialinę integraciją.