BDAR

Norime Jus informuoti, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Jeigu sutinkate, prašome paspausti mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau.

Privatumo politika

JAUNIMO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS

Būsena
Pasibaigęs
Paraiškų teikimo terminas
2024-03-01 iki 2024-03-30
Numatomas finansavimas vienam projektui
didžiausia vienam projektui galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur; mažiausia vienam projektui galima skirti Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 5000 (penki tūkstančiai) Eur.
Atsakingas padalinys:
Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius
Paslaugos vykdytojas
Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyriaus vyresnioji specialistė Evelina Daugerdė el. paštas: evelina.daugerde@vilnius.lt;
Paskutinė paraiškų pateikimo diena:
2024-03-30

Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • pareiškėjas, projekto vykdytojas yra akredituota PIU organizacija (pagal Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų  akreditavimo tvarkos aprašą, patvirtintą  Agentūros direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. 2V-234 (1.4) „Dėl Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo paslaugas teikiančių organizacijų  akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – PIU organizacijų akreditavimo tvarkos aprašas);
 • pareiškėjas, projekto vykdytojas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);
 • pareiškėjas paraiškos teikimo dieną nėra skolingas Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešus duomenis) daugiau nei 10 bazinės socialinės išmokos dydžių;
 • pareiškėjo projektui prašoma skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma nėra mažesnė negu Nuostatų 7 punkte nurodyta mažiausia vienam projektui galima skirti savivaldybės biudžeto lėšų suma ir nėra didesnė už minėtame Nuostatų punkte numatytą didžiausią vienam projektui galimą skirti savivaldybės biudžeto lėšų sumą;
 • įstaigoje tiesioginį darbą su jaunimu dirba bent vienas darbuotojas, kuris turi psichologo, socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo arba edukologo išsilavinimą arba yra įgijęs jaunimo darbuotojo sertifikatą (išduotą galiojantį nuo 2020 m. ir vėliau) ir kuris projekto paraiškoje yra nurodytas vykdytoju.

Projekto turinys privalo atitikti visas šias sąlygas:

 • paraiškoje numatyta įgyvendinti visas Nuostatų 9 punkte nurodytas veiklas;
 • į PIU organizacijos veiklas numatyta įtraukti jaunus žmones ne trumpesniam nei 1 savaitės ir ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui;
 • projekto vykdytojai turi užtikrinti, kad konsultuos jaunus žmones Vilniaus regioninio karjeros centro patalpose ne mažiau kaip 16 val. per mėnesį;
 • turi būti sudarytos sąlygos, kad jaunas žmogus būtų motyvuojamas įsitraukti į veiklas ir ugdyti jo socialinius bei darbo rinkai reikalingus įgūdžius;
 • turi būti sudarytos galimybės ugdyti jauno žmogaus dalykines kompetencijas, reikalingas integruotis į švietimo ar darbo rinkos sistemas;
 • jaunimo, ypatingą dėmesį skiriant NEET jaunimui, motyvacija turi būti keliama per praktinių įgūdžių ugdymo veiklas;
 • už dalyvį, kuris dalyvauja ne mažiau 2 valandų konsultacijose, kas mėnesį sumokamas privalomasis sveikatos draudimas (toliau – PSD). 

 

Jaunimo praktinių įgūdžių ugdymo projektų finansavimo konkursą organizuoja Savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų ir neformalaus užimtumo skyrius. Konsultuojantis asmuo – Evelina Daugerdė, el. p. evelina.daugerde@vilnius.lt

 

Paraiškų teikimo sistemos naudojimo instrukcija:

Paraiškų pateikimo instrukcija (video)

Paraiškų pateikimo instrukcija (PPTX)

Reglamentuojantys teisės aktai:

JAUNIMO PRAKTINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROJEKTŲ FINANSAVIMO 2024–2025 METAIS KONKURSO NUOSTATAI

Pareiškėjas kartu su paraiška privalo pateikti informacijos ir šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens) elektronines kopijas .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga, bei nuorodas į dokumentus ir informaciją internete:

- jei paraišką teikia religinė bendruomenė ar bendrija, – pareiškėjo steigimo dokumento (jei pareiškėjas neturi savo statuto ar įstatų, jis turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad pareiškėjas pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą);

jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

dokumentų, pagrindžiančių vykdytojų turimą išsilavinimą ir (arba) turimą jaunimo darbuotojo sertifikatą (teikiamą nuo 2020 m.) bei ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį su socialinę atskirtį patiriančiu ir (ar) mažiau galimybių turinčiu jaunimu;

- teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba, jeigu toks (-ie) yra, vertimo (-ų), kuris (-ie) turi būti patvirtinti vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens.